Слушать радио онлайн Слушать радио Ретро онлайн

Землевпорядні роботи

Загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель

Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель розробляються в розвиток програм економічного, науково-технічного та соціального розвитку України і охорони довкілля.

Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель визначають склад та обсяги першочергових і перспективних заходів з використання та охорони земель, а також обсяги і джерела ресурсного забезпечення їх реалізації.

Порядок розробки загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць розробляються з метою визначення перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації раціонального використання та охорони земель, перерозподілу земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення тощо.

Строки реалізації заходів, визначених схемою землеустрою і техніко-економічними обґрунтуваннями використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, залежать від поставлених завдань, але не можуть бути меншими 10 - 15 років.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає:

 • пояснювальну записку;
 • завдання на виконання робіт;
 • рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту);
 • викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад;
 • викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці;
 • експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці;
 • опис меж адміністративно-територіальних одиниць;
 • матеріали погодження проекту;
 • матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок.

Проект землеустрою щодо зміни меж населеного пункту може також передбачати пов'язані із цим зміни меж інших суміжних адміністративних одиниць, якщо прийняття рішення про їх зміну згідно із законом належить до компетенції одного органу.

Межі адміністративно-територіальних одиниць визначаються як по суходолу, так і по водному простору.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст розробляються за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж району розробляється за рішенням відповідної районної ради, а у разі якщо районна рада не утворена - обласної ради.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, або якщо районна рада не утворена, проект погоджується з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

У разі встановлення меж міст проект також погоджується з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.

Рішення про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни).

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць складається у паперовій та електронній (цифровій) формах.

Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Державного земельного кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.

Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового призначення), які переходять у комунальну власність відповідної територіальної громади.

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення розробляються згідно з законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання об'єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт.

Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення визначаються місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, землекористувачі, у тому числі орендарі, а також встановлюється режим використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного (охоронні зони) призначення.

У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у межах цих територій вони зобов'язані забезпечувати режим охорони земельних ділянок і їх збереження відповідно до встановленого правового режиму використання.

Порядок розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об'єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

 • завдання на розроблення проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);
 • рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);
 • письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;
 • довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;
 • відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);
 • розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);
 • розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);
 • акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 • акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
 • перелік обмежень у використанні земельних ділянок;
 • викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);
 • кадастровий план земельної ділянки;
 • матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);
 • матеріали погодження проекту землеустрою.

Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

Проекти землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань розробляються з метою обґрунтування розмірів і меж земельних ділянок з урахуванням вимог щодо раціонального використання та охорони земель.

Проекти землеустрою щодо створення нових землеволодінь та землекористувань розробляються на основі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць і територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення з урахуванням матеріалів попереднього погодження місця розташування об'єкта землеустрою.

Проектами землеустрою щодо впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращання природних ландшафтів.

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, визначають:

 • розміщення виробничих будівель і споруд;
 • організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни, виходячи з екологічних та економічних умов, формування інженерної та соціальної інфраструктури;
 • визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сільськогосподарського виробництва;
 • складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;
 • проектування полів сівозміни;
 • розробку плану переходу до прийнятної сівозміни;
 • перенесення в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною.

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів.

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами населених пунктів і визначають:

 • цільове призначення земель;
 • землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані;
 • організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації;
 • необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;
 • заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон;
 • напрями природоохоронної діяльності.

Проекти землеустрою можуть передбачати також формування земельних ділянок державної та комунальної власності за рахунок земель, не наданих у користування.

Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів підлягають погодженню в порядку погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.

Робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів

Робочі проекти землеустрою складаються з метою реалізації заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, схемами і проектами землеустрою на основі вишукувань спеціального призначення.

Робочі проекти землеустрою складаються на виконання заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, що потребують капітальних вкладень.

Склад і зміст робочих проектів землеустрою встановлюються залежно від конкретних природно-економічних умов, передбачених заходів відповідно до нормативно-правових актів.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляється у складі генерального плану населеного пункту, проектів розподілу територій і є основою для встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками встановленого зразка.

У разі, якщо межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і рубежами тощо), межові знаки можуть не встановлюватися.

Власники землі та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов'язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.

Межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок

Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок включає:

 • пояснювальну записку;
 • технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
 • кадастрові плани земельних ділянок, які об'єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку;
 • матеріали польових геодезичних робіт;
 • акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі земельної ділянки по межі поділу;
 • перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути;
 • нотаріально посвідчена згода на поділ чи об'єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування земельної ділянки в заставі, користуванні);
 • згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу земельної ділянки у зв'язку з набуттям права власності на житловий будинок, розташований на ній).

Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання

Спеціальні тематичні карти та атласи складаються з метою відображення в них:

 • стану земель та їх використання;
 • даних зонування і природно-сільськогосподарського районування;
 • визначення заходів із землеустрою щодо організації раціонального використання та охорони земель.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів.

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, включає:

 • пояснювальну записку;
 • технічне завдання на складання документації, затверджене замовником документації;
 • кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • матеріали польових геодезичних робіт;
 • копії документів, що є підставою для виникнення прав суборенди, сервітуту.

Виготовлення обмінних файлів формату XML для присвоєння кадастрового номера

У випадку необхідності, фахівці ТОВ "АГРО" виготовлять для Вас землевпорядну документацію, а також підготують інформацію на магнітному носії (обмінний файл формату XML) для внесення відповідної інформації до бази даних державного кадастрового обліку земельних ділянок (присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).

Присвоєння кадастрового номеру є необхідним, перш за все, для оформлення земельної ділянки.

Кадастровий номер є істотною умовою при укладенні всіх цивільно-правових угод (договорів купівлі-продажу, міни, дарування і т.п).

Звертаємо Вашу увагу, що якщо Ви маєте державний акт на земельну ділянку старого зразка (видавався до 2003 року), привласнення кадастрового номеру також є необхідним (за винятком тих випадків, якщо такий кадастровий номер уже був присвоєний).

Топографічна зйомка (масштаби 1:500 - 1:5000) та її оновлення

Топографічна зйомка - це сукупність робіт по створенню планів місцевості або топографічних карт за допомогою вимірювання відстаней, кутів, висот і т. п., використовуючи різні інструменти. Такий спосіб зйомки отримав назву наземної зйомки.

Отримання ж зображень за допомогою літальних апаратів отримало назву аерофотозйомки або космічної зйомки.

Слід зазначити, що серед наземної зйомки виділяють планову, висотну і комбіновану.

Планова або теодолітна зйомка передбачає отримання (складання) топографічної карти без урахування рельєфу. Тобто, проводиться зйомка виключно ситуації (сукупності об'єктів місцевості). За допомогою топографічної зйомки можливо побудувати цифрову модель місцевості.

Висотна (нівелірна) зйомка передбачає виконання та визначення висотного положення точок рельєфу і конструктивних елементів будівель.

Топографічна зйомка складається з:

 • рекогносцирування робіт на місцевості (вивчення та обстеження земельної ділянки, виявлення пунктів державної геодезичної мережі);
 • проектування знімальної мережі;
 • прив'язки знімальної мережі;
 • виконання лінійно-кутових вимірювань елементів місцевості;
 • обробки отриманих результатів вимірювань;
 • створення топографічного плану у відповідності з обраним масштабом.

Кадастрова зйомка (визначення та відновлення меж земельної ділянки, встановлення меж земельних ділянок на місцевості (в натурі))

Кадастрова зйомка - це комплекс робіт, який виконується для визначення та оновлення меж земельної ділянки.

Кадастровою зйомкою також називають полярну зйомку всіх поворотних точок, які знаходяться на межі земельної ділянки або сервітутів.

Кадастрова зйомка здійснюють використовуючи сучасне обладнання, за допомогою якого можливо отримати всі необхідні дані на земельній ділянці.

Виконуючи земельно-кадастрові зйомки в містах, об'єктами кадастрового обліку є земельні ділянки, угіддя та кадастрові квартали, як найменші одиниці кадастрового зонування, які можна охарактеризувати за допомогою таких показників як: форма, розмір, місце розташування, площа.

Всі ці показники отримують шляхом спеціальних вимірювань в натурі, а саме в процесі проведення кадастрової зйомки.

За допомогою цих даних можна отримати інформацію про просторове положення об'єкта, про забудовану або упорядковану площу земельної ділянки, наявність твердих покриттів і газонів, характеристик будівель і т.п.

Кадастрова зйомка включає:

 • встановлення меж ділянки за допомогою геодезичного обладнання;
 • погодження меж ділянок з суміжними власниками та / або землекористувачами;
 • оновлення меж ділянки на місцевості;
 • встановлення меж певних частин ділянки, які мають обмеження та обтяження щодо їх використання;
 • виготовлення кадастрових планів.

Виготовлення схем, кадастрових планів

Схеми, кадастрові плани виготовляються за ініціативою зацікавленої юридичної або фізичної особи.

Роботи з виготовлення схем, кадастрових планів складаються з:

 • підготовчих робіт;
 • виготовлення документації в текстовому та графічному виді;

Підготовчі роботи включають в себе:

 • отримання топографо-геодезичного плану території;
 • отримання відомостей про проектувальну земельну ділянку та суміжних з нею земельних ділянок;
 • отримання відомостей про права на об’єкти капітального будівництва, що знаходяться на земельній ділянці;
 • отримання відомостей про територіальну зону, особливі умови використання та т.ін.
Кадастрова карта Державна геодезична мережа Карта адміністративно-територіального утрою


Конвертер


Що конвертуємо:
Я хочу перевести:

Результат:
Яндекс.Метрика